Kategóriák

 • Akció
 • Kert
  •  
 • Otthon
  •  
 • Barkács
  •  
 • Uszoda
  •  
 • Raktározás
  •  
 • Egészség
  •  
 • Karóra
  •  
 • Sport
  •  
 • Műszaki
  •  
 • Baba, mama
  •  
 • Játék
  •  
 • Iskola
  •  
 • Közületeknek
 • Kiemelt ajánlataink
  •  

Kérdése van?

Üzenet:

E-mail cím:

Telefonszám:06-30/883-9832

06-30/305-5920

Hivatalos Seiko forgalmazó

Termékeink garantáltan hivatalos forrásból származnak!

............................................................

 

  RENDELJEN TELEFONON    

06-30/883-9832

vagy

06-30/305-5920

 

Hétköznap 9-17h között

............................................................

Facebook

Fizetési megoldás

Tanúsítvány

SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

Kövessen Minket!

YouTube

Dokumentum helye
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.websale.hu

 

Royal Store Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.websale.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, megrendelők

(továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról,

a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek

jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak, megrendelőinek személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

 

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban

meghatározott adatkezelésekhez.

 

 

 1. DEFINÍCIÓK

 A.Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

B.Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

C.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -

kezeléséhez;

 

D.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

E.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

F.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

G.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

adatokon végzik;

 

G.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -

beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok

feldolgozását végzi;

 

H.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

 

I. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

J. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

 

K. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

L. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

 

M. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel

vagy az adatfeldolgozóval;

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

A megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül a megrendeléshez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a

teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás

lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása,kezelése és a vevőutángondozás, termékekről, saját részre statisztika készítése, továbbá elektronikus hirdetés, hírlevelek küldése.

 

A Szolgáltató 1 évig őrzi meg a Felhasználó adatait.

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. §

(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján

kerül sor.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelés leadásakor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

 4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

Név:                                                               Royal Store Kft.

Székhely:                                                       2600 Vác, Fácán utca 4. III. em. 5.

Átvételi pont:                                                1131. Budapest, Topolya u. 2 alatti iroda.

Képviselő neve:                                             Kiss Balázs

Cégjegyzékszám:                                           13-09-148948

Bejegyző Bíróság neve:                                 Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                      23455889-2-13

Közösségi adószám:                                       HU23455889

Számlavezető pénzintézet:                            Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám:                                                  10402018-50526587-75501006

E-mail cím:                                                    info@websale.hu

Telefonszám:                                                  +3630/883-9832

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85325

 

 5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a megrendelés felvételét követően 1 év múlva

szűnik meg.

 

A Felhasználó a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja megtenni:

 • postai úton: Budapest, Topolya u 2. alatti iroda
 • email útján az info@websale.hu címen
 • telefonon a +36-30/883-9832 telefonszámon.

 

 

 6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

 

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám (mobil, vezetékes), e-mail cím, dátum.

7. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

 

 A Honlap minden látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

 

 8. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS

 

Adatkezelés helye: Royal Store Kft.  (1131. Budapest, Topolya u 2. alatti iroda)

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai

jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem

adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül

szükséges.

 

Adatkezelésért felelős személy: Bácsi István, email: info@websale.hu

 

9. ADATBIZTONSÁG

 

 A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az

adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés,

a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása

megelőzésére.

 

 10. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá

vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e

pontban megadott elérhetőségek útján.

 

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt

adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik

és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától

számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: Royal Store Kft. 1131. Budapest, Topolya u 2. alatti iroda.

E-mail: info@websale.hu

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a

Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

 

 1. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap

alatt kivizsgálni,

 1. döntést hozni, és
 2. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással

érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a

tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek:

 

 1. A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.

törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

 

 1. panasszal a NAIH- hoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal:www.naih.hu

 

 

 A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (2013. évi. V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, jogainak érvényesítése érdekében továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 11. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a rendelésfelvétel során a Felhasználók által megadott e-mail

címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett

szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával

küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus

levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési

Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban:

o a Felhasználó azonosítását,

o a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a

kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-

mail küldésére.

 

 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek

változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló

szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató csak a honlapon helyez el egy

tájékoztatót a módosításról.

 

 12. HÍRLEVÉL

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

megrendelés leadásakor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám)

megkeresse. Ez abban az esetben lehetséges, ha a Felhasználó kipipálta az „Igényel hírlevel“ négyzetet, tehát önkéntesen hozzájárult.

 

A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában

a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új

funkciókról.

 

A megrendelés során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó

leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett

hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

A leiratkozás módja: a Felhasználó hírlevélben feltüntetett módon a „Hírlevélről való leiratkozás“- ra kattintva, vagy ha emailben jelzi az info@websale.hu emailcímen a Szolgáltató felé.

 

Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

 

 13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók

előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését

követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a

módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2017.07.28

 

Garanciális ügyintézés:

 

A garancia ideje alatt kérjük őrizze meg az eredeti csomagolást, mert nem tudjuk az csomagolás nélkül visszavenni, ill. a beszállító felé a garanciás ügyet intézni!

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például mosógépre, számítógépre, tévére vonatkozik. A vevőnek jogában áll
reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mailben vagy
telefonon, elérhetőségi adatainkat IDE
KLIKKELVE
tekintheti meg, a reklamációt a bejelentést követő 15 (tizenöt) munkanapon belül kivizsgáljuk.
Szavatosság időtartama 6 (hat) hónap. Szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.
Szavatossági igény estén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem
rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény
leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a kereskedő nem
jelölte meg a leértékelés okát.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.
Garanciális ügyintézés:

A garancia ideje alatt, kérjük őrizze meg az eredeti csomagolást, mert nem tudjuk a csomagolás nélkül a beszállító
felé a garanciális ügyet intézni!
Webáruház készítés
Weboldalunk további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.